Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484782
Начало Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

по

проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 години ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково участва по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 2 - обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнение на Дейност 2, насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, бяха създадени условия за обучение на всички учениците от първите класове за осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

Обучението се проведе в малки групи от 2 до 7 ученици, с продължителност на обучението от 4 учебни часа на тема „Видове платформи. Функционалност на платформите.“

Обучени ученици по Дейност 2 за работа с електронни образователни платформи от първите класове по учебни години са :

2020/2021 учебна година – 143 ученици;

2021/2022 учебна година – 142 ученици;

2022/2023 учебна година – 136 ученици.

Процесът по провеждането и отчитането на обучението се осъществяваше в информационната система по Проекта.

Общата стойност, финансирана по проекта, за осъществяване на Дейност 2 - обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда е в размер на 9 683,00 лева.

 

Основните цели на проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

-------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове