Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484810
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

б) разработване и утвърждаване на график за влизането в сградата/сградите при различно начало на учебния ден;

в) разработване и утвърждаване на график за дежурство на всеки вход;

г) придружители на деца със СОП се допускат в сградата на училището през определен вход с подходяща достъпна, архитектурно адаптирана среда: рампи, асансьори и др.

9.4. Осигуряване на дистанция и избягване на струпване на ученици и персонал в стола и/или бюфета на училището :

а) разработване и утвърждаване на график за хранене съобразно различното начало на учебния ден и съответно на почивките между часовете;

б) обособяване на зони за хранене;

в) ограничаване образуването на опашки от близкостоящи ученици, когато са от паралелки, които не си взаимодействат: график за дежурство и контрол;

г) организиране на хранене в класните стаи като всички храни да бъдат в опаковани в съдове за еднократна употреба и прибори за хранене за еднократна употреба за всеки ученик и да се осигури дистанция между хранещите се;

д) при подходящи метеорологични условия и при възможност организиране на хранене в училищния двор,  и др.;

е) недопускане споделянето на храни и напитки от страна на учениците.

9.5. Спазване на дистанция в училищния двор:

а) спазване на пропускателния режим, ограничаване достъпа на външни хора в сградата на училището и определяне на зони за достъп на родители в двора и до входа на училището;

б) разделяне на дворовете на зони за отделни паралелк;

9.6. Ограничаване до необходимото на престоя на учителите и другите педагогически специалисти в училище:

а) комуникацията между педагогическите специалисти се организира и осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или предпазен шлем;

б) комуникацията с родителите се организира и осъществява предимно в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а индивидуални консултации и срещи се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски или предпазен шлем;

в) провеждането на педагогически съвети, общи събрания и родителски срещи, събрания на Обществения съвет и на Настоятелството в електронна среда чрез използване на различни методи за провеждане на конферентна връзка по интернет;

г) при необходимост от пряка комуникация и по изключение събирания се организират в по-голямо помещение, което гарантира спазване на изискванията за физическа дистанция и задължително се използват защитни маски/предпазен шлем, шал и др.