Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484797
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ: /п /

Тонка Андреева Ченгелова

 

 

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
Основно училище "Свети Иван Рилски", град Хасково, община Хасково

 

Раздел I

 

Общи положения

 

1. Настоящите правила определят:

1.1. реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVOD-19 в Основно училище "Свети Иван Рилски";

1.2. мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.

2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:

2.1. максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация за всички ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;

2.2. готовност за превключване на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата) при указания от здравните власти и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;

2.3. условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;

2.4. допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;

2.5. положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.