Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 393523
Начало Училищни учебни планове 2022/2023 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2022-2023

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата, и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за насилие или тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалацията му и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

V. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Дейности

срок

отговорник

І. Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на насилие и тормоз в училище

Запознаване на педагогическия съвет, родителите и учениците с превантивните мерки, и процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

Начало на учебна година

Директор, Училищен координационен съвет, Класни ръководители

Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник, който при необходимост може да бъде попълнен и онлайн

октомври 2021 г.

Психолог,

Педагогически съветник,

Класни ръководители

Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

ноември 2021 г.

Класни ръководители

Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.

декември 2021 г.

Училищен координационен съвет

Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с: кибертормоз, превенция на тормоза и др.

януари 2022 г.

Училищен координационен съвет

Поддържане на облачно пространство с методически материали по превенция на тормоза в помощ на класните ръководители. Поддържане на профил в социалните мрежи, с цел комуникация с ученици и родители по текущи проблеми или въпроси, при превключване процеса на обучение в дигитална среда.

постоянен

Училищен координационен съвет

Организиране Ден на розовата фланелка

февруари 2022 г.

Училищен координационен съвет

Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите за противодействие срещу проявите на насилие и тормоз.

постоянен

Класни ръководители,

Педагогически съветник

Провеждане на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на насилие или тормоз.

постоянен

УКС,

Психолог,

Педагогически съветник,

класни  р-ли

ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа

Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

постоянен

кл. ръководители

Училищен координационен съвет

Водене на дневник за регистриране на ситуации на тормоз в училището.

постоянен

Училищен колектив

III. Дейности с Училищно настоятелство

Привличане на родители - специалисти от областта на помагащите професии, с чиято помощ могат да реализират училищни инициативи;

постоянен

Педагогически съветник,

Председател на УН

Привличане на родители, които могат да станат посредници между училището и родителите или други организации и институции

Работа с родители, които могат да осигуряват ресурси, за изпълнение на училищните дейностиПланът е отворен за актуализация през учебната година.