Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 393526
Начало Училищни учебни планове 2022/2023 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2022-2023

Основни признаци на насилието и тормоза във виртуална среда.

  • обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, образователна платформа, електронна поща, Skype, Facebook, Youtube, Snapchat и др.;
  • разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават;
  • снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространение на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

І. Предмет

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата в системата на основното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на политиката за превенция и интервенция на насилието и тормоз между децата и учениците в училище.

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи”. фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

ІІ. Цел

1. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието, чрез създаване на по-сигурна училищна среда. Да създаде позитивна култура и климат в училището и в дигиталната образователна среда. Да повиши осведомеността на всички участници в процеса на училищното образование, че насилието е неприемливо поведение; разработи система за превенция, която създава условия за превантивна работа с групата/класа. Да възпитават уважение и толерантност към различията.

ІІІ. Задачи:

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на насилие и тормоз в училище./Програма за превенция на насилието и тормоза в училище – Приложение 1/

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на насилие и тормоз в училище.

ІV. Общи положения

1. Координационният съвет има делегирани отговорности, отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът се ръководи  от заместник-директора.

2. Превенцията на насилието и тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.

3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност.