Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484787
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

Тонка Ченгелова

Директор

Училищна програма

за повишаване качеството на образование

Училищната програма за повишаване качеството на образование е актуализирана и приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 11 от 14.09.2023 г. и утвърдена от директора на училището със Заповед № РД-14-13/15.09.2023  г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Увод     стр.3

ІІ. Разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението                       стр.3

ІІІ. Условия и ред за измерване на постигнатото качество                          стр.6

ІV. Минимални рамкови изисквания за управление на качеството в институциите                                                         стр.7

V. Методическо подпомагане и мониторинг за повишаване на качеството на образованието                                        стр.8

VІ. Финансиране                                                                                        стр.8

VІІ. Приложение №1

Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на  постигнатото качество                                           стр.11

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

I.УВОД

Училищната програма за повишаване качеството на образование има за цел непрекъснато да се подобряват условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието. От учебната 2023/2024 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково няма статут на иновативно училище. С помощта на Училищната програма и предприетите мерки ще се развият възможностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в различни научни сфери.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в училището се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. автономия и самоуправление;
 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в училището;
 7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
 8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий.

Измерването на постигнатото качество в училище се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

 

 1. II. РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в ОУ „Св. Иван Рилски“ и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

1.  политиката и целите по осигуряване на качеството;

2.  органите за управление на качеството и правомощията им;

3.  правилата за нейното прилагане;

4.  годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

5.  условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване;

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, съответно от ръководителя на институцията в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Органи за управлението на качеството са:

-                директорът;

-                педагогическият съвет.

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определят комисия или комисии за:

 1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване – в графиците на всяко МО да бъдат заложени тематични срещи за актуализиране на учителското портфолио;
 3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването в ОУ „Св. Иван Рилски“ – запознаване на педагогическия персонал с атестационната карта, по която ще се провежда атестирането на педагогическите специалисти;
 4. провеждане на самооценяването;
 5. изготвяне на доклад от самооценяването до директора.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора на ОУ „Св. Иван Рилски“ в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

В състава на комисията или комисиите може да се включват и външни специалисти.

Комисията или комисиите се определят преди началото на всяка учебна година.

За функционирането на вътрешната система за повишаване на качеството на образование в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково (въз основа на чл.47 т.2 Раздел IV от Наредба №15 За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; от 22.07.2019 г.) се въвежда вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти. За целта се изготвя пакет от документи:

 1. Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково;
 2. План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти – част от Годишен план на ОУ „Св. Иван Рилски“;
 3. Бланка – присъствен лист;
 4. Карта за отчитане на квалификацията;
 5. Покана за участие в квалификационна форма;
 6. Квалификационна карта на педагогическия специалист.

Директорът:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на
  вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника по качеството;
 4. Определя състава на комисията или комисиите;
 5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;
  1. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
  2. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
  3. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията;
  4. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието;

10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството на образование в ОУ „Св. Иван Рилски“.

Педагогическият съвет приема:

 1. мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване и актуализация на педагогическото портфолио;
 4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството (след атестиране на училището), като със заповеди:

 1. организира изпълнението на следните дейности:
 • анализ на резултатите от изпълнението на целите на училището;
 • анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на ОУ „Св. Иван Рилски“;
 • посочване на специфичните за училището ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование;
 • планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията;
 • изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на училището и реализиране на заложените в нея цели;
 1. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;
 2. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, учители, директор и родители;
 3. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;
 4. утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който съдържа:
 • информация за вътрешната и външната среда, в която функционира ОУ „Св. Иван Рилски“ през периода на самооценяването;
 • данни за използваните инструменти при самооценяването;
 • данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване;
 • анализ на резултатите от самооценяването;
 • предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на училището с цел повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното изпълнение.

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на училището.

Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията и се приемат от органа като част от правилника за дейността на обучаващата институция. Те включват:

 1. правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството;
 2. реда за организиране и провеждане на самооценяването;
 3. реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване;
 4. взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството;
 5. начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в обучаващата институция.

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

План-графикът се утвърждава от директора на училището, съответно от ръководителя на институцията в началото на всяка учебна година.

При необходимост се предлагат на директора на ОУ „Св. Иван Рилски“ коригиращи мерки за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

 

 1. III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от училището чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването (след атестиране на училището).

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.

Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година.

Самооценяването се извършва от една комисия или от няколко комисии.

Самооценяването в училищата се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях.

Критериите може да се групират по следните области на оценяване:

1.  управление на институцията – ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образование;

2.  образователен процес – обучение, възпитание и социализация;

3.  взаимодействие на всички заинтересовани страни.

Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий.

Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100.

Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на оценяване.

Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии.

Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища:

1.  отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки;

2.  добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки;

3.  задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки;

4.  незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително.

Самооценяването на училището се провежда по процедури, утвърдени от директора на ОУ „Св. Иван Рилски“, съответно от ръководителя на институцията.

Крайната оценка на постигнатото качество в развитието на педагогическите специалисти (в резултат на самооценяването) може да e със следните количествени и качествени равнища:

 1. отлично – при крайна оценка от 50 до 60 точки;
 2. много добро – при крайна оценка от 30 до 49 точки;
 3. добро – при крайна оценка от 16 до 29 точки;
 4. ниско – при крайна оценка до 15 точки включително

По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други); начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията; отговорностите на лицата.

За проведеното самооценяване комисията по качеството изготвя годишен доклад, който включва: цел на самооценяването; информация за външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването; резултати от самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период на самооценяване; анализ на получените резултати; постижения и добри педагогически практики; резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности.

Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали.

Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на учебната година.

 

 1. IV. МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩЕТО

 

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания от институцията:

1.        Да подобрява работната среда чрез:

а) прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на училището;

б) осигуряване на достъпна архитектурна среда;

в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г) развитие на организационната култура в училището.

2. Да осигурява развитие на персонала чрез:

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б) изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в)          създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията;

г)           повишаване на ефективността на административното обслужване;

д)          повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

3. Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а)          повишаване на мотивацията на обучаемите;

б)          повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в)          повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна среда;

г)          създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

 

4. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а)          разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;

б)          проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

в)          подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г)          информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д)          участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

V. МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(1) За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг.

(2) Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

(3)  Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция.

(4)  Вътрешният мониторинг се осъществява от директора, съответно от ръководителя на институцията.

(5)  Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието, а за центровете за професионално обучение – от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 1. V. ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират, както следва:

 1. държавните и общинските училища – със средства от субсидия по формула и от собствени приходи;

Училището може да ползва  и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.

по ред

Наименование на критериите по области на оценяване

Макс.

бр. точки

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество

1.

Област: Достъп до образование и обучение

20

 

1.1.

Публичност

и популяризиране

на предлаганото

образование и

съдържанието му

4,0

Липсват начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч. училищен сайт.

0,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт.

2,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла, училищен вестник, рекламни материали и електронни

информационни средства в сградата на училището, поддържа се динамичен училищен сайт.

3,0 т.

Използват се многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му – издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни информационни средства; брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен училищен сайт за учебната година с архивиране на предходните и опции за обучение и оценяване онлайн

4,0 т.

1.2.

Осигурена достъпна архитектурна среда

4,0

Не е осигурена.

0,0 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги.

2,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; ресурсен кабинет.

3,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; асансьори; ресурсен кабинет.

4,0 т.

1.3.

Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети, учебни лаборатории и др.) в

съответствие с изискванията на ДОС

6,0

Няма кабинети и/или учебни лаборатории, оборудвани с техника.

0,0 т.

Има кабинети и /или

лаборатории оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

2,5 т.

Има кабинети и/или лаборатории

оборудвани с работеща техника.

4,5 т.

Има кабинети и/или

лаборатории оборудвани с работеща и използваща се техника

6,0 т.

1.4.

Равнище на

административно

обслужване

2,0

Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го

осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви.

0,0 т.

Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са вежливи и коректни.

0,75 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни.

1,5 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи.

2,0 т.

1.5.

Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение

2,0

Училището осигурява възможност за образование и обучение само в една форма на обучение.

0 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в две форми на обучение.

1,0 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в три форми на обучение.

1,5 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в повече от три форми на обучение.

2,0 т.

1.6.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – %

2,0

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани –

до 2%.

0,5 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 2% до 5%.

1,0 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 5% до 10%.

1,5 т.

Относителен брой на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – над 10%.

2,0 т.

2.

Област:

Придобиване на образователна степен

65

 

2.1.

Функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището

2,0

Няма разработена вътрешна система.

0,0 т.

Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището и тя функционира епизодично.

0,75 т.

Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството, тя функционира и се отчитат резултати.

1,5 т.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.

2,0 т.

2.2.

Създаден механизъм за ранно

предупреждение за различни рискове

1,0

Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм, но той не функционира координирано.

0,5 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично.

0,75 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно.

1,0 т.

2.3.

Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

2,0

Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50% от показателите за измерване на постигнатото качество.

1,0 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

1,5 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

2,0 т.

2.4.

Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване

3,0

Не е проведено самооценяване.

0,0 т.

Проведено е самооценяване, но не е изготвен доклад.

0,5 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад, но не са формулирани коригиращи мерки.

2,0 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад и са формулирани коригиращи мерки.

3,0 т.

2.5.

Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие от общия брой обучавани – %

3,0

Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие.

0,0 т.

Информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани не надвишават 30%.

1,0 т.

От 31% до 60%.

2,0 т.

Над 60%.

3,0 т.

2.6.

Относителен дял на учебните програми за ИУЧ, ФУЧ – %

2,0

Няма учебни програми за ЗИП и СИП, ИУЧ, ФУЧ

0,0 т.

До 25%.

0,5 т.

От 26% до 60%.

1,0 т.

Над 60%.

2,0 т.

2.7.

Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация по професия

3,0

Недостатъчна осигуреност на педагогическия персонал – до 50%.

0,0 т.

Минимална осигуреност на педагогическия персонал – от 51 до 75%.

1,0 т.

Средна осигуреност на педагогическия персонал – от 76 до 99%.

2,0 т.

Максимална осигуреност на педагогическия персонал – 100%.

3,0 т.

2.8.

Осигурени условия за интерактивно обучение и учене

3,0

Няма осигурени условия.

0,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).

1,5 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в над 40% от всички кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение.

2,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия и интернет в над 60% от всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е подходящ софтуер за професионално обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение.

3,0 т.

2.9.

Относителен дял на учителите, участвали в

различни форми

на допълнително

и продължаващо

обучение, от

общия брой учители - %

2,0

Няма учители, участвали в допълнително и продължаващо обучение.

0,0 т.

До 20%.

1,0 т.

От 21% до 60%.

1,5 т.

Над 60%.

2,0 т.

2.10.

Относителен дял на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия

брой учители – %

2,0

Няма учители, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда.

0,0 т.

До 10%.

1,0 т.

От 11% до 30%.

1,5 т.

Над 30%.

2,0 т.

2.11.

Относителен дял на отпадналите от училище към постъпилите в началото на

обучението – %

 

4,0

Над 5%.

0,0 т.

От 4% до 5%.

2,5 т.

От 2% до 3%.

3,0 т.

От 0 до 2%.

4,0 т.

2.12.

Относителен дял на успешно завършилите основна образователна степен на

обучението – %

4,0

От 20% до 39%.

1,0 т.

От 40% до 59%.

2,0 т.

От 60% до 84%.

3,0 т.

От 85% до 100%.

4,0 т.

2.13.

Относителен дял на успешно завършили основна образователна степен от уязвимите групи към постъпилите в началото на обучението лица от тези групи - %

2,0

От 20% до 39%.

0,5 т.

 

От 40% до 59%.

1,0 т.

От 60% до 84%.

1,5 т.

От 85% до 100%.

2,0 т.

2.14.

Относителен дял на успешно положилите НВО - %

4,0

От 20% до 39%.

1,0 т.

От 40% до 59%.

2,0 т.

От 60% до 84%.

3,0 т.

От 85% до 100%.

4,0 т.

2.15.

Относителен дял на проведените консултации за подготовка за НВО в VІІ клас; лятна работа за учениците в начален етап - %

4,0

Учителите са поканени, но не участват в провеждането на консултациите и/или лятната работа.

0,00 т.

Учителите се отзовават на поканата на ръководството и/или родителите и участват в провеждането на консултации и/или лятната работа до 30%

2,0 т.

Учителите се отзовават на поканата на ръководството и/или родителите и участват в провеждането на консултации и/или лятната работа в 31% до 60%

3,0 т.

Учителите се отзовават на поканата на ръководството и/или родителите и участват в провеждането на консултации и/или лятната работа в над 60%

4,0 т.

2.16.

Организация и планиране на урока

4,0

До 30% от учителите имат достатъчни умения

при планиране на

урока и/или не

разбират необходимостта да

извършват промени

в плановете си, за да отговорят на  образователните потребности на групи

или отделни

ученици

(изоставащи,

напреднали).

0,75 т.

От 31% до 60% от учителите имат достатъчни умения при

планиране на урока,

проявяват гъвкавост и

разбират необходимостта

да извършват промени в

плановете си, за да

отговорят на образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

2,0 т.

От 61% до 80% от учителите имат достатъчни умения при

планиране на урока,

проявяват гъвкавост и

творчество и разбират

необходимостта да

извършват промени в

плановете си, за да отговорят на образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

3,0 т.

Над 80% от учителите имат достатъчни умения

при планиране на урока,

проявяват гъвкавост и

творчество и разбират

необходимостта от

промени в плановете си,

за да отговорят на

образователните потребности на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

4,0 т.

2.17.

Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците

4,0

От 10% до 30% от учителите използват

разнообразни форми

за проверка на

знанията, уменията

и компетентностите

на учениците/ курсистите.

0,75 т.

От 31% до 60% от учителите използват

разнообразни форми за

проверка на знанията,

уменията и

компетентностите на

учениците/курсистите.

1,5 т.

От 61% до 80% от учителите използват

разнообразни форми за

проверка на знанията,

уменията и

компетентностите на

учениците/курсистите.

2,5 т.

Над 80% от учителите използват разнообразни

форми за проверка на

знанията, уменията и

компетентностите на

учениците/курсистите.

4,0 т.

2.18.

Точно и ясно формулиране на

критериите за

оценяване на

знанията,

уменията и

компетентностите,

информираността на учениците за тях

3,0

От 10% до 30% от учителите имат

точно и ясно

формулирани

критерии за

оценяване на

знанията, уменията и компетентностите на учениците и те са запознати с тях.

0,75 т.

От 31% до 60% от учителите имат точно и

ясно формулирани

критерии за оценяване на

знанията, уменията и

компетентностите на

учениците и те са запознати с тях.

1,5 т.

От 61% до 80% от учителите имат точно и

ясно формулирани

критерии за оценяване на

знанията, уменията и

компетентностите на

учениците и теса запознати с тях.

2,5 т.

Над 80% от учителите имат точно и ясно

формулирани критерии

за оценяване на знанията,

уменията и

компетентностите на

учениците и те са запознати с тях.

3,0 т.

2.19.

Ритмичност на оценяването

3,0

От 10% до 30% от учителите оценяват

ритмично

постиженията на

учениците

са в съответствие с

Наредбата за

оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват

грешките, оценяват

ги и поставят

аргументирана

рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година.

0,5 т.

От 31% до 60% от учителите оценяват

ритмично постиженията

на учениците в

съответствие с Наредбата

за оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват грешките,

оценяват ги и поставят

аргументирана рецензия.

Съхраняват входно и

изходно ниво до края на

учебната година.

2,0 т.

От 61% до 80% от учителите оценяват

ритмично постиженията

на учениците в

съответствие с Наредбата

за оценяване,

проверяват прецизно

писмените работи,

отстраняват грешките,

оценяват ги и поставят

аргументирана рецензия.

Съхраняват входно и

изходно ниво до края на

учебната година.

2,5 т.

Над 80% от учителите оценяват ритмично

постиженията на

учениците в

съответствие с Наредбата

за

оценяване, проверяват

прецизно писмените

работи, отстраняват

грешките, оценяват ги и

поставят аргументирана

рецензия. Съхраняват

входно и изходно ниво

до края на учебната

година.

3,0 т.

2. 20.

Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия брой ученици – %

2,0

Участвали в състезания, олимпиади, конкурси и други до 10%

от общия брой ученици.

0,5 т.

От 11% до 20%. 1,0 т.

От 21% до 30%. 1,5 т.

Над 30%.

2,0 т.

2.21.

Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти

2,0

Училището няма участие в програми и проекти.

0,0 т.

Училището участва в програми, кандидатства с разработени проекти, но няма класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни).

0,75 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – най-малко 2 броя.

1,5 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – 3 и повече броя.

2,0 т.

2.22.

Дейност на

училищното

настоятелство

2,0

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година няма реализирана дейност.

0,0 т.

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година епизодично реализира дейност по инициатива на ръководството на училището.

0,75 т.

Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището.

1,5 т.

Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., подпомага социално слаби ученици.

2,0 т.

2.23.

Педагогическо взаимодействие „училище – семейство“

2,0

Родителите не са информирани за

учебните планове и

програми по специалности,

за организираните от

училището извънкласни

дейности и не са

мотивирани за

участие в тях.

0,0 т.

Има изграден информационен кът с

учебните планове по

специалности,

родителите са запознати

на родителска среща с

училищния учебен план.

Родителите са

информирани за

планираните извънкласни

дейности, но не проявяват

интерес.

0,75 т.

Има изграден информационен кът с

учебните планове по

специалности,

посочени са сайтовете, от

които родителите могат да

се запознаят с ДОС, с

националните изпитни

програми, с учебните

програми за целия етап на

обучение и с училищните

учебни планове.

Родителите са

информирани за

планираните извънкласни

дейности, проявяват

интерес и подпомагат

организацията и

провеждането им.

1,5 т.

Има изграден информационен кът с

учебните планове по

специалности,

посочени са сайтовете, от

които родителите могат

да се запознаят с ДОС, с

националните изпитни

програми, с учебните

програми за целия етап

на обучение и с

училищните учебни

планове. Цялата

информация за учебната

документация по

изучаваните в училището

специалности е

налична и на сайта на

училището. Родителите

са информирани за

планираните

извънкласни дейности и

чрез училищния сайт,

проявяват интерес и

участват в

организирането и

провеждането им.

2,0 т.

2.24.

Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище.

 

 

 

 

 

 

 

2,0

Училището не взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище.

0,0 т.

Училището взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието.

0,75 т.

Училището активно взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието.

1,5 т.

Училището много активно участва в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др.

2,0 т.

3.

Област:

Реализация на

лицата,

завършили успешно VІІ клас на основна образователна степен и реализация след ІV клас

15

 

 

 

 

3.1.

Относителен дял на реализираните лица след ІV клас (ПМГ)

3,0

Под 1%.

0,0 т.

От 1% до 3%.

1,5 т.

От 4% до 5%.

2,5 т.

Над 5%.

3,0 т.

3.2.

Относителен дял на реализираните лица след VІІ клас - %

4,0

Под 10%.

0,0 т.

От 10% до 39%.

2,0 т.

От 40% до 50%.

3,0 т.

Над 50%.

4,0 т.

3.3.

Степен на удовлетвореност от качеството на образование на завършващите основна образователна степен.

4,0

Не е осъществено проучване за

степента на

удовлетвореност на

завършващите.

0,0 т.

Под 50% от анкетираните са удовлетворени от качеството на образование.

1,75 т.

От 51% до 70% от анкетираните са удовлетворени от качеството на образование.

2,5 т.

Над 70% от анкетираните анкетираните са удовлетворени от качеството на образование.

4,0 т.

3.4.

Степен на удовлетвореност на работодателя и учителите

от знанията,

уменията и

компетентностите

на учениците –

проучвания чрез

анкети/интервюта

и др.

4,0

Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на

работодателя и учителите от

знанията, уменията

и компетентностите

на учениците, завършващи VІІ клас.

0,0 т.

Под 50% от анкетираните работодател и учители са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на учениците, завършващи VІІ клас.

1,75 т.

От 51% до 70% от работодател и учители са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на учениците, завършващи VІІ клас.

3,5 т.

Над 70% от анкетираните работодател и учители са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на учениците, завършващи VІІ клас.

4,0 т.

 

 

Приложение № 1

 1. V. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

 

Комисия в състав:

Йорданка Първанова .....................

Мария Сурчева ...............................

Мария Апостолова ..........................

Веселин Колев .................................

Мария Станкова ..............................

Радка Стоянова ……………………