Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484792
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Годишен план за учебната 2023-2024

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ - ХАСКОВО

6300 Хасково; бул. „Г. С. Раковски“ №24; тел.: 038 62 26 42; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

Тонка Ченгелова

Директор

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н

на

ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2023/2024 година

Годишният план е приет на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол №11.14.09 и утвърден от директора на училището със Заповед  РД– 14–4/15.09.2023 г.

І. Анализ на дейността на училището за учебната 2022/2023г.

През  учебната 2022/2023 година в ОУ „Св. Иван Рилски” – Хасково се обучаваха 1026 ученици. разпределени съответно в 24 паралелки  в начален етап, 18 паралелки в прогимназиален етап . 24 са  ГЦОУД :I клас – 6 групи; II клас – 6 групи; III клас – 6 групи;  IV клас – 6 групи; и 2 групи в прогимназиален  етап. План–приемът за учебната 2023/2024 година е осъществен и  са записани 136 първокласници, които са разпределени в шест паралелки. .Ученици, преждевременно напуснали  образователната система  за периода 15.09.2022 г. – 30.06.2023 г., няма.

ОУ ”Св. Иван Рилски” се развива и утвърждава  като училище с добре подготвени учители, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в образователния процес  да бъде  консултант и партньор на ученика  в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. Учебният процес се води от преподаватели, имащи необходимата образователно-квалификационна степен, професионални и методически компетентности. От педагогическите специалисти шестдесет и осем педагози имат ПКС, както следва: I ПКС – 3 учители; II ПКС – 12 учители;  III ПКС – 8; IV ПКС- 25;  V ПКС – 20.

Дейността на ОУ „Св. Иван Рилски” – Хасково е осъществена в съответствие със закона за предучилищно и училищно образование, наредбите, с които се утвърждават ДОС /държавните образователни стандарти/, стратегията на училището , залегналите в годишния план цели и  реализирани чрез училищните политики. Основните приоритети  на училището  са:

– гарантиране и  развитие на качеството на образованието;

– повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти;

– модернизация на образователната среда;

–изграждане на позитивен организационен климат;

Водят се нови  политики адаптирани и развити съобразно изискванията на новия ЗПУО:

–Утвърждаване на позитивна дисциплина  и  подкрепа на личностното развитие на ученика .

–Прилагане на иновативни техники и стратегии за повишаване на мотивацията на учениците за учебния процес и разширяване на участието им в извънкласни и в извънучилищни дейности, както и участие в Национални програми и проекти на МОН

– Осъществяване на качествен учебен процес, разширяване участието на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности и проекти

Създадена е система за организация и видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователния процес.

 

Силни страни в дейността на училището:

Постиженията в дейността на училището се обуславят от следните фактори, които определят и силните страни на училището:

 

1.Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности 2.Качественото планиране на дейностите.

3.Резултатите  показват отлично овладяване на  знанията по основните учебни предмети – БЕЛ и математика – за начален етап и прогимназиален етап.

4. Успешно приобщаване на учениците със СОП

5.Утвърдени практики за работа с учениците за превенция на агресията Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежедневната образователна работа.

6.Добре организирано партньорство между учители, ученици  иродители

7.Квалифициран и отговорен педагогически екип , който прилага съвременни методи на обучение

8.Системен контрол и прозрачност в работата  и организацията на дейностите от страна на училищното ръководство. Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет

9.Добрите изяви на децата в областта на математиката, изобразителното изкуство, музиката и спорта, гражданското образование, получиха признание в множество прояви на училищно, общинско, областно,  национално равнище.

 

Участие в проекти и програми :

 • Национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час"
 • Национална програма „ИКТ в училище“
 • Национална програма „ Посещаемо и безопасно училище“ – във връзка с изпълнение на дейностите от механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. (Решение на Министерски съвет 373 от 05.07.2017г.)
 • Проект „ Иновации в действие“– ОУ „ Св. Иван Рилски“ е иновативно училище,

в което се внедрява иновативния модел за активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда

 • „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
 • „Диференцирано заплащане", чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 • Национална програма за  обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание.

– Осигуряване на учебници и учебни помагала ;

–  Осигуряване на закуска  -  I - IV клас

– Подобряване на материалната база;

 

 

 

 • Поддържане сайт на училището www.ivanrilski.com и действащи електронни дневници на класовете.
 • Укрепване и развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители, с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.
 • Утвърждава се вътрешното заместване между колеги с цел реализация на програмата “ Без свободен час”.
 • Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегирани бюджети.
 • Единодействие в работата на училищната общност в стремежа да се защити визията за ОУ ”Св. Иван Рилски” като образователна институция , която дава добра подготовка на децата и в която се  надграждат традициите , спазват  се определен ред и правила на поведение.
 • Честване на  бележити годишнини от събития в нашата история, народни и християнски празници, патронния празник на училището.
 • Участие в международни, национални, областни, общински и училищни инициативи.
 • Посешения на  музеи, театрални постановки и филми.
 • Организиране на  спортни състезания, излети, екскурзии и лагери през почивните и ваканционните дни.

ІІ. Училищен екип и професионална квалификация

 

1. Подбор на кадрите и професионална квалификация.

1.1. При подбора на учителите и класните ръководители основен критерий са професионализмът и комуникативните качества на учителя.

1.2. Мотивиране на учителския колектив за квалификация и ефективен учебен труд и утвърждаване мястото на добрите, можещите и мотивираните учители в системата.

 

ІII. Дейности за реализиране на целите

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация и е национален приоритет, който  се реализира в съответствие със следните принципи:

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на  училищно образование;

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование;

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. хуманизъм и толерантност;

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

 

 

 

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното образование;

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11. ангажираност на държавата, общинитe, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

1. УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ

 

1.1. Да се приложат изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата  учебна година при годишното планиране и плановете на класния ръководители.

 

Срок: 15.09.2023г.

Отг. : Директор

 

1.2.Създаване на организационни предпоставки за съдържателна педагогическа дейност:

1.2.1. Изготвяне на седмичното разписание

Срок: 08.09.2023 г .

Отг. :  зам. Директор УД

Хр. Черкезова и

Д. Генева

 

1.2.2. График за дежурствата на педагогическите специалисти                                                                                                                  

Срок: 30.09.2023г

Отг. :Зам. директори УД

 

1.2.3. Актуализиране на Правилника за дейността на училището                                                                                                                             Срок: 30.09.2023 г.

Отг. Н. Юсюф

 

 

1.2.4 .Изготвяне на график за провеждане на консултации с ученици и родители

 

Срок: 30.09. 2023 г.

Отг. Зам. Директори УД

 

 

1.2.5. Изготвяне на график за провеждане на часовете по БДП и ГЗ:

 

Срок: 30.09. 2023 г.

 

Отг. Зам. Директор УД

Хр. Черкезова

 

1.2.6. Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап

Срок: 30.09.2023 г.

Отг. : учителите

 

 

1.3. Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище чрез  посещение на занятия, родителски срещи, уроци, съвместни методически дейности, разговори.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

 

1.4. За издигане равнището на родноезиковата подготовка учениците по български език и литература да работят по следните проблеми:

1.4.1. Развиване на комуникативно-речевите умения на учениците в началния етап.

1.4.2.  Подобряване на писмената грамотност на учениците в начален и прогимназиален етап.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

1.5.Екологизацията на обучението по природоматематическите дисциплини да се осъществява в три направления:

1.5.1. Чрез учебното съдържание.

1.5.2. Чрез събирателна и проучвателна дейност.

1.5.3. Чрез комплексни форми за отдих, туризъм, обучение и възпитание, екскурзии.

 

Срок: постоянен

Отг.: учителите

2. ВЪЗПИТАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

2.1. Работата по възпитанието на подрастващите да бъде подчинена на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание на учениците.

2.2.Да се утвърди превантивна възпитателна работа в училище с акцент:

 

 

2.2.1. Здравно образование и възпитание ­­–провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5 мин. За личната отговорност към здравето.

2.2.2. Наркомания, алкохол, тютюнопушене.

2.2.3. Екологично възпитание

2.2.4. Професионално ориентиране.

2.2.5. Влияние на сектите .

2.2.6.Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие, пристрастяването към хазарт.

2.3. Гражданското,здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание да се реализира чрез трите съставни части на образователния процес:

 

2.3.1. Учебно съдържание

2.3.2. Час на класа – класните ръководители да изготвят плановете си работа в час на класа съобразно указанията на МОН като акцент се поставя на безопасността на учениците в интернет и безопасността на движение по пътищата

2.3.3. Извънкласни и извънучилищни дейности

В  преподаването на учебния материал, учителите да акцентуват върху следните промени съгласно ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование:

- патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

- предприемачеството и управлението на личните финанси;

- безопасността и движението по пътищата;

- защитата при бедствия и аварии;

- превенция на насилието,

- справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

- превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

- превенция и противодействие на корупцията.

 

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В училище продължават да работят следните методически обединения :

 • МО  на преподавателите от начален етап
 • МО на преподавателите по хуманитарни дисциплини
 • МО на преподавателите по природоматематическите дисциплини
 • МО на класните ръководители в прогимназиален етап

Методическите обединения работят за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности.

Разработват свои планове за целогодишната си дейност при максимално осигуряване възможност за творческа изява на всеки учител. .

Срок: 10.10.2023 г.

Отг.:  Председателите на МО

4. РЪКОВОДНО – КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Контролната дейност през 2023/2024 учебна година ще бъде осъществена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за образованието, длъжностните характеристики и годишния план. Организира се от директора и заместник -директорите.

 

 

І.  Обект на контролна дейност са:

 1. Педагогическата и организационна работа на учителите, дейността на заместник-директорите и обслужващия персонал.
 2. Учебната дейност на учениците и резултатите от нея.
 3. Материално-техническото и информационното осигуряване на училището.
 4. Правилното водене на училищната и учебната документация.
 5. Работата на класните ръководители по проблемите на подрастващите.

 

 

ІІ. Контролната дейност се осъществява чрез:

1. Непосредствено наблюдение и анализиране работата на заместник –директорите, учителите и помощния персонал.

2. Периодични проверки на задължителната училищна документация .

 

ІІІ. Организация на контролната дейност

1. Контролът по прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти включва:

1.1. Прилагането и изпълнението на учебния план за 2022/2023г.

1.2.Спазване на  изискванията за заемане на учителска длъжност, за задължителна преподавателска заетост при разпределение на часовете по отделните предмети между учителите.

1.3.Годишното планиране на учителите съобразно с учебните програми и указанията на експертите на РУО – Хасково .

2. Спазването на Правилника за дейността на училището е обект на постоянен контрол.

3. Ежедневен контрол на дежурството в училището, като периодично се отчитат резултатите.

4. Ежедневен контрол за спазване на работното време и изпълнението на служебните задължения  от всички учители и служители.

5. При изработването на седмичното разписание на часовете да се изисква то да позволява вземането на всички часове, предвидени в учебния план и разпределението им по дни да осигурява равномерно натоварване на учениците, в съответствие с изискванията на РЗИ.

6. Образователният процес се контролира от директора и заместник-директорите по УД:

а) съвместно с експертите на РУО Хасково;

б) чрез посещение на часове от директора и заместник-директорите в училището;

в) чрез контролни работи, тестове и разговори за установяване равнището на знанията по отделните предмети и степента на усвояване на задължителния учебен материал и постиженията на учениците;

г) текущ контрол върху организацията на образователния процес, като под внимание ще бъдат взети:

-   готовността на учителите и учениците за съответния час;

-   спазването на учебния план и годишното разпределение;

-  ритмичността на изпитванията и системата за оценяване  съгласно ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

д) Воденето на задължителната учебна документация да се контролира съгласно разпоредбите на МОН и заповедите на директора.

е)  Възпитателната дейност в училището да бъде контролирана чрез:

 

-       плановете за възпитателната работа на класните ръководители;

-       разговори с класните ръководители и учениците;

-       посещения на планирани от класните ръководители мероприятия.

7. Решенията на ПС да бъдат свеждани до знанието на учители, ученици, служители и родители чрез своевременно издаване на заповеди, наредби, съобщения и да се следи за тяхното изпълнение.

8. Административно-стопанската дейност се контролира от заместник-директора, който периодично дава информация за:

 

-       състоянието на учебната сграда и опазването й;

-       необходимостта от текущи ремонти и подобрения на материалната база;

-       снабдяване на училището с учебна и училищна документация, УТС и материали;

-       изправността на наличните УТС;

-     дейността на обслужващия и помощния персонал;

-     изпълнението на бюджета;

9. Целогодишно директорът да извършва текущи проверки в училището чрез посещение на избираеми учебни часове, факултативни учебни часове, Ч К и извънкласните форми.

10. Директорът контролира текущо и системата за дежурство в училище.

 

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

За по-пълноценно осъществяване на възпитателната работа в училището е необходимо учителите да установяват ефективни връзки с родители и обществеността . Превръщане на училището в активна общност, утвърждаване на родителите като партньори в обучението;

 

 1. Да се проведе разяснителна дейност сред родителите.
 2. Координиране дейността на класните ръководители с училищната и общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с цел издирване, задържане и успешно обучение на подлежащите.
 3. Училищното настоятелство да съдейства за включването на повече родители в извънкласните и извънучилищни форми и дейности.
 4. Съвместна дейност с УН, насочена към подобряване и разнообразяване на  училищния живот.
 5. Да се търси съдействието на родители при честване на бележити годишнини, национални, регионални и училищни празници, спортни и други прояви.
 6. Да се установи тясно сътрудничество между училището и семейството при превантивната работа с деца, застрашени от негативни влияния (хазарт, секти, наркомания, употреба на алкохол и тютюнопушене)

7. Родителски срещи:

7.1. Общоучилищни:

7.1.1. Септември 2023г. – с родителите  на учениците от 1 и 5 клас;

Октомври  2023 г.– с родителите на учениците от 2,3,4, 6, 7 клас–запознаване с новостите в образователния процес; среща със служители от сектор „ Пътна полиция“ към областна дирекция на МВР

7.1.2. Февруари 2024 година – отчитане на резултатите от първи учебен срок за ПЕ и отчитане на резултатите от междинните нива  в НЕ; среща със служители от сектор „ Пътна полиция“ към областна дирекция на МВР

7.1.3. Април  2024 година – за 4 и 7 клас – разясняване на изискванията за провеждане на националното външно оценяване

8. Участие в проекти и програми, обогатяващи и разнообразяващи  образователния процес.

9. Работа с обществения съвет при ОУ „Свети Иван Рилски“.

 

 1. 6. ДЕЙНОСТ ПО МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Да се прави щателен периодичен оглед на материалната база и своевременно да се отстраняват повредите от работниците по поддръжка.

2. Разработване и участие в проекти и програми за подобряване и обновяване  на МТБ.

Срок: постоянен

Отг. зам. директор АСД

 

Изготвили:

Председател: Мария Георгиева–………………

Членове: Антоанета Димитрова–…………….

Анна Мамирева–……………..

Светлана Вътева–…………………

Гергана Петрова–………………..