Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484830
Начало Стратегия на учебното заведение 2021-2030
Оценка на читателите: / 13
Слаба статияОтлична статия 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРДИЛ: /п/

Тонка Ченгелова

Директор

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

град ХАСКОВО

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2030г.

 

 

 

 

 

Стратегията е  приета на заседание на Педагогическия съвет Протокол №11/14.09.2023 г., и утвърдена от директора на училището със Заповед № РД-14-25/15.09.2023 г

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията на Основно училище „Свети Иван Рилски“, град Хасково е изготвена в съответствие   със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

В периода от 2021 година до 2030 година българската образователна система е призвана да подготви за личностна и професионална реализация поколението от деца и ученици, които ще навлизат в активна трудова възраст в следващите поне пет десетилетия.

Настоящият документ съответства на визията и общите цели на политиките от Приоритет 1 „Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030 в частта му   училищното образование и обучение и за ученето през целия живот.

Стратегията ще бъде изпълнявана на базата на три плана и отчитана с два междинни доклада и финален аналитичен доклад.

 

ІI. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

 

В ОУ “Св. Иван Рилски“ гр. Хасково се следват актуалните тенденции в съвременното образование и се прилагат политиките на национално ниво, утвърдени със ЗПУО  и държавните образователни стандарти (ДОС), учебните планове и програми, с прилагането на които се цели въвеждането на компетентностния подход в училище.

Съществен акцент е поставен на възпитателната работа като неизменна част от цялостния образователен процес.

Прилага се Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система

Цялостната политика за приобщаване е насочена към създаване на условия за подкрепа на индивидуалността на всеки ученик чрез премахване на пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на учениците във всички аспекти на живота.

ІІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Динамиката на обществения живот в XXI век, интензивността на темповете и нееднородността на процесите на развитие във всички обществени сфери поставят образованието, обучението и ученето пред множество от предизвикателства. За справянето с тези предизвикателства е необходимо всеки български гражданин да бъде образован, знаещ и можещ човек с перспектива за лично и обществено благополучие.

Усилията на педагогическия екип следва да се насочат към осигуряването на най-благоприятна образователна среда за всеки  ученик в условията на толерантност, уважение към културното многообразие, умения за интеркултурен  диалог и недопускане на дискриминация...

ІV. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ (SWOT)

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

Целенасочена и последователна политика за подобряване

на училищното образование и повишаване на неговото качество

.........

Ниско ниво на познавателни и емоционални умения,

необходими за обучение у отделни ученици за които българския език не е майчин.

.......

 

V. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

1. ВИЗИЯ:

Отчитайки качествено променената социална среда и роля на образованието, обучението и ученето в съвременните общества, както и постиженията и проблемите пред българското образование, настоящата Стратегическа рамка формира следната

Визия за образованието, обучението и ученето в Основно училище „Свети Иван Рилски“, град Хасково до 2030 година:


...

2. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ:

В резултат на SWOT-анализа са определени 7 приоритетни области за развитието на образованието и обучението до 2030 година.

1. Компетентности и таланти

2. Мотивирани и креативни учители

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие

6. Учене през целия живот

7.  Ефикасно управление и участие в мрежи

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ

Целта при придобиване на съвременните ключови компетентности ще бъде развитие на личностния потенциал на детето/ученика, осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му.

Акцентът при обучението ще бъде изместен от възпроизвеждане на готови знания към развитие на съвременни умения и практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на децата и учениците.

За осъществяването на целите на политиката ще се осъществява партньорство и ефективно с родителите и другите заинтересовани страни.

Цели и групи мерки/дейности:

Цел 1.1.....

Цел 1.2....

Цел 1.3....

...

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2

МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ

Качественото образование изисква да бъде реализиран в пълнота моделът на    преподаване и учене, основан на компетентностния подход. В този контекст ще се прилагат политики за реформиране на образователния процес в педагогическите специалности, за усъвършенстване на продължаващата квалификация и за устойчиво обезпечаване на образователната система с педагогически специалисти, като се наблегне на мерки, свързани с неравномерното разпределение на учители в страната.

Цели и групи мерки/дейности:

Цел 2.1.....

Цел 2.2....

...

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3

СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

Пътят към по-привлекателно и по-качествено образование минава през ефективните училищни общности, обединени от общосподелена система от образователни ценности. Ще се прилагат политики за създаване и задълбочаване на връзките и взаимодействието в училищната общност между всички участници в образователния процес (ученици, учители и други специалисти и родители), с местните власти и местната общност, както и с институции и граждански организации, имащи отношение към образователното и личностно развитие на децата.

Цели и групи мерки/дейности:

Цел 3.1.....

Цел 3.2....

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Ще продължи изпълнението и надграждането на политиките за осигуряване на равен достъп до образование, превенция на отпадането и реинтеграция в образователната система. Приоритетно ще се изпълняват мерки, насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация на деца и родители за образование, системна работа с родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния процес.

Цели и групи мерки/дейности:

Цел 4.1.....

Цел 4.2....

Цел 4.3....

Цел 4.4.....

Цел 4.5....

Цел 4.6....

Цел 4.7....

Цел 4.8....

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И   УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Иновациите създават по-привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността на образователния процес. Те стимулират креативното мислене и творчеството в процеса на обучение. Образователни иновации се развиват във всички етапи и степени на образованието и във всички сфери на училищния живот. Важно значение има свързването на  учителите в мрежи и общности за иновации и креативност. Дигиталните умения са приоритет.

Цели и групи мерки/дейности:

Цел 5.1...

Цел 5.2...

Цел 5.3...

Цел 5.4...

Цел 5.5...

Цел 5.6...

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Усилията се насочват към създаване на привлекателни и гъвкави възможности за придобиване на основни умения, на нови компетентности, на квалификация и преквалификация във формалната образователна система и в неформалното обучение, както и създаване на условия за информално учене. Основните усилия са насочени към информалното образование (обучение) като неинституционализирано, неорганизирано, несистематизирано и неконструктирано натрупване на знания, развитие на умения и натрупване на ключови за 21.век компетентности. Всеки избор на индивидуални стратегии за образование, обучение и учене ще бъде насърчаван, подкрепян и развиван.

Цели и групи мерки/дейности:

Цел 6.1.....

Цел 6.2....

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ

 

Образованието все по-осезаемо придобива характеристики на хоризонтална политика. Утвърждава се интегрираният подход и ефективното взаимодействие със заинтересованите институции и гражданите. Ще се насърчават стратегическите партньорства и мобилности с цел обучение и обмяна на добри практики. Ще се насърчават свързаност между образователната институция, в това число споделянето на ресурси, работата по проекти и в мрежи.

Цели и групи мерки/дейности:

Цел 7.1.....

Цел 7.2....

VIІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници.

...

Забележка:

  1. 1. Стратегията за развитие на ОУ „Свети Иван Рилски“ подлежи на актуализиране при промяна в нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и приемането на нови референтни документи.
  2. 2. Пълният текст на Стратегията може да бъде разгледан в ОУ „Свети Иван Рилски“, Хасково.

труда. В България са налице социално-икономически, демографски и други проблеми влияещи негативно на образованието. Образователната система търси устойчиви и ефективни решения за успешно включване и трайно приобщаване на всеки ученик, независимо от регионалните особености, социално-икономическия статус на семейството и майчиния език. Училището трябва да осъществява мисията си да обучава, възпитава и социализира учениците и да взаимодейства с родителите им за формиране на положителни нагласи към образованието и за превръщането им в пълноценни участници в образователния процес.

Нарушаването на дисциплината оказва пряко влияние върху постиженията. Мерките за превенция на агресията и тормоза и за недопускане на дискриминация съдействат за създаване на сигурна, безопасна и подкрепяща атмосфера в училище. Всички тези процеси изискват през следващите 10 години да бъдат изпълнявани политики в областта на образованието, обучението и ученето, които позволяват бърза адаптация към външните за средата въздействия и използване в максимална степен на вътрешните за системата фактори.

ІV. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ) ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ (SWOT)

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

ü Целенасочена и последователна политика за подобряване на училищното образование и повишаване на неговото качество;

ü Целенасочени политики за повишаване на авторитета, социалния статус и квалификацията на учителите;

ü Резултати от обучението, свързани с придобиването на ключовите компетентности;

ü Приоритизирани политики за дигитализация в образованието ;

ü Въведено обучение за придобиване на дигитални умения и предоставен достъп в училището до безплатен интернет и дигитални ресурси;

ü Създадени условия за развитие на креативност, творчество и иновации;

ü Създадени условия за приобщаващо образование;

ü Добро взаимодействие с РЦПППО.

ü Делегирани правомощия на училищата за разгръщане на политики и за избор на методи и средства, подкрепящи развитието на институцията и отговорното и демократично вземане на решения във взаимодействие с родителите;

ü Обновена и разширена материална база в училището;

ü Осигурена модерна, сигурна и достъпна среда;

ü Прием на учениците както от района на училището, така и от междинни райони.

ü Целодневна организация на обучението за учениците от IV клас.

ü Запазване на висок годишен успех на училището;

ü Високи образователни резултати на учениците от външното оценяване IV и VII клас .

ü Няма преждевременно напуснали образователната система ученици.

ü Много добри постижения при участия в конкурси и състезания в различни области.

ü Повишаване квалификацията на персонала.

ü Успешен прием при кандидатстване след VII клас за 2021-2022г.

ü Квалифициран педагогически и непедагогически персонал.

ü Изградени вътрешноучилищни комисии и методически обединения

ü Наличие на мотивация за повишаване на квалификацията.

ü Обмяната на иновативни практики;

ü Осигуреност със задължителна документация.

ü Наличие на информационни програмни продукти.

ü Добро управление на финансови средства в условията на делегиран бюджет.

ü Партниращи училищно настоятелство и обществен съвет.

ü Добро взаимодействие с институции.

ü Осигурени възможности за закуски и обедно хранене на учениците .

ü Осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца с увреждания

ü Статут на иновативно училище от 2019-2020

ü учебна година

ü Участие в национални програми и проекти

ü Ниско ниво на познавателни и социално- емоционални умения, необходими за училищно обучение у отделни ученици, за които българският език не е майчин;

ü Наличие на отделни ученици, които не притежават функционална грамотност в областта на четенето, математиката и природните науки;